หน้าหลัก

จาก mofwiki
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สารานุกรมภาษี"

สำหรับบุคคลทั่วไป
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

        เป็นภาษีทางตรงซึ่งที่จัดเก็บตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากรจัดเก็บจากเงินได้ทุกประเภทตามหลักเกณฑ์เงินสด หากเงินได้ประเภทใดที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนั้นจะต้องบัญญัติไว้ โดยกฎหมายว่าเงินได้ประเภทนั้นได้รับการยกเว้นหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ กรมสรรพากร

อ่านบทความ

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจและการค้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

        เป็นเครื่องมือของรัฐประเภทหนึ่ง ที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการ ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี มีกำหนดสิบสองเดือนต่อหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ยังมีวิธีการจัดเก็บวิธีอื่นอีก คือ เก็บจากยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใดๆ หรือเก็บจากค่าโดยสาร ค่าระวางฯ ของกิจการขนส่งระหว่างประเทศ หรือเก็บจากการจำหน่ายเงินกำไรไปต่างประเทศ เป็นต้น

อ่านบทความ

บทความทั่วไป

      
อ่านบทความสำหรับนักท่องเที่ยว
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT)

        หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า แวต เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยจัดเก็บเฉพาะจาก มูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของ การผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10 ซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์มา 100 บาท และมี ภาษีซื้อ 10 บาท เมื่อผลิตเป็นสินค้าขายใน ราคา 150 บาท ตอนขายไปจะต้องคิดภาษี ขาย 15 บาท ดังนี้ ก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะผลต่างจำนวน 15-10 = 5 บาท เท่านั้น

อ่านบทความ

พระราชบัญญัติและกฎหมาย
พระราชบัญญัติ

        ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ แห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481"
มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2482 เป็นต้นไปมาตรา 3 ให้ใช้ประมวลรัษฎากร ตามที่ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้ เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2482

อ่านบทความ